روسری کار شده یثنا

روسری های جواهر دوزی جنس حریررشیفون مجلسی ومناسب برای ست کردن با لباسهای جواهردوزی شده عرض ۱۴۰ دوطرف روسری جواهر دوزی شده است

0